top of page

Regulamin Konkursu „JOGA W MAJU – w poszukiwaniu błogości”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „JOGA W MAJU – w poszukiwaniu błogości” (dalej „Konkurs”) jest: Blissin Store Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Wodociągowa 5/1, dalej określana jako „Blissin” lub „Organizator”. 

 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 3. Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zgłoszenia od dnia 10 maja 2021 do dnia 26 maja 2021 w sposób określony w Regulaminie.

 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisami Facebook i Instagram ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.

II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która w czasie trwania Konkursu wykona zadanie konkursowe.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik biorący udział w Konkursie, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Konkurs jest prowadzony w serwisie Instagram.

 3. Zadanie konkursowe polega na:

  1. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie poprzez skomentowanie postu informacyjnego o Konkursie na profilu @blissin.store oraz zaproszenie znajomego do wzięcia udziału w wyzwaniu poprzez oznaczenie jego profilu w tym samym komentarzu

  2. zrobieniu zdjęcia / filmu / prezentującego Uczestnika w wybranej pozycji jogowej, która podczas 2 tygodni wyzwania „Joga w maju – w poszukiwaniu błogości” okazała się być tą ulubioną, wraz z odpowiedzią na pytanie „Co wyzwala w Tobie uczucie błogości?” stanowiących zadanie konkursowe

  3. opublikowaniu zdjęcia / filmu wraz z odpowiedzią na pytanie opisane w punkcie b) powyżej na profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Instagram do dnia 26 maja 2021, do godz. 23:59,

  4. oznaczenie publikacji #myblissintime w serwisie Instagram przy pracy będącej rozwiązaniem zdania konkursowego; profil Uczestnika Konkursu w serwisie Instagram powinien mieć publiczne ustawienia dostępności. 

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu kilka prac konkursowych.

 1. Prace konkursowe, które zostaną opublikowane po dniu 26 maja 2021 r., nie zostaną uwzględnione w Konkursie.

 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest również utrzymanie prac w serwisie Instagram na profilu co najmniej do dnia 30 maja 2021 r. Jeśli przed tą datą Uczestnik usunie prace na zadanie konkursowe, nie będzie mógł otrzymać nagrody.

 3. Wszystkie prace konkursowe oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace konkursowe w sposób subiektywny i niezależny, według własnego indywidualnego przekonania o spełnieniu kryteriów wskazanych poniżej. Komisja brać będzie pod uwagę:

 1. kreatywność pracy konkursowej,

 2. związek pracy konkursowej z tematem.

 1. Prace konkursowe:

 1. powinny mieć formę zdjęcia bądź filmu oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe w formie postu opublikowanego na profilu Uczestnika na zasadach opisanych w paragrafie III Zasady Konkursu,

 2. powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

 3. nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,

 4. nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich możliwych do rozpoznania;

 5. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek innych praw wyłącznych.

 1. Organizator zastrzega, że z Konkursu będą wykluczane osoby, których prace konkursowe naruszą wymagania określone w Regulaminie.

 2. Uczestnik przesyłając do konkursu rozwiązanie zadania konkursowego oświadcza, że przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego w ramach Konkursu rozwiązania zadania konkursowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw czy dóbr innych osób przez Uczestników Konkursu. W przypadku, gdy osoby uprawnione zwrócą się do Organizatora z roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez niego przekazanych w ramach Konkursu i nagrodzonych prac konkursowych, Uczestnik, który zamieścił kwestionowaną pracę konkursową, zobowiązany jest zwolnić Organizatora od roszczeń osób trzecich lub wyrównać poniesione przez Organizatora szkody wynikające z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

 3. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych do dnia 30 maja 2021 r.

 4. Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria wskazane w pkt III.6 powyżej, wybierze autora najlepszej  pracy konkursowej.

 5. Autor wybranej pracy w oparciu o kryteria wskazane w pkt. 6 powyżej, ocenionych przez Komisję Konkursową jako najlepsza otrzyma nagrodę – wybraną matę Blissin o wartości 259 zł brutto.

 6. Informacja o laureatach nagrody zostanie ogłoszona do dnia 30 maja 2021 roku w komentarzu do posta ogłaszającego Konkurs, zamieszczonego na profilu Organizatora w portalu Instagram - @blissin.store

 7. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

 8. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną ani na gotówkę.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać e-mailem na adres: info@blissin.store. Reklamacje są przyjmowane najpóźniej do 3 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu wiadomości na serwer obsługujący pocztę przychodzącą Organizatora).  Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz wskazanie przyczyn i podstaw jej złożenia.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

 4. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika Konkursu uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email przesyłanych do niego w związku z Konkursem, wynikające z podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako spam.

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem osobowych Uczestników jest Blissin Store Sp.. z o.o.

 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem Uczestników do Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:

 4. celu organizacji i prowadzenia Konkursu,

 5. komunikacji z Uczestnikami;

 6. wydania Nagród;

 7. obsługi reklamacji. 

 1. Organizator może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

 2. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Obowiązek podania danych osobowych Blissin Store

 1. Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do przystąpienia Uczestnika do Konkursu oraz świadczenia przez Organizatora usług na rzecz Uczestnika.

 2. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu zgłoszenia do Konkursu, jak również inne dane podane przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w pkt 1 powyżej, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 

Okresy przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi udziału Uczestnika w Konkursie.

 2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Organizatora prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 3 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Organizator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Blissin Store.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznie Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursu (zwolnienie Facebook z odpowiedzialności). Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 2. Organizator zastrzega na swoja rzecz prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych przez Uczestników jako zgłoszenia konkursowe w celach promocyjnych Organizatora. W tym celu Uczestnicy, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, udzielają Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium, licencji na korzystanie z utworów zgłoszonych do Konkursu na następujących polach eksploatacji:

 3. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 4. zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

 5. rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 6. rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 7. wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej.

 1. Z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa, bez odrębnego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do utworu w postaci nagrodzonej pracy konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

 1. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 2. zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzący do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

 3. rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 4. rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 5. wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora.

Z chwilą wydania nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu w powyżej wskazanym zakresie wraz z wyłącznym prawem wykonywania autorskich praw zależnych oraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, a także upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, jak również do wykonywania innych autorskich praw osobistych do utworu. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania utworu.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub przekazanie mu nagrody. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

bottom of page